English     Polish      Portuguese
                               Beatification    Prayers    Museum & Archives  
                                                                                      Vocation Directors    North American Vocations
 
 
 
 
By the grace of God, on November 21, 2009, the eight North American provinces of the Congregation of the Sisters of St. Felix of Cantalice (Felician Sisters) were reconfigured into one new entity under the title of Our Lady of Hope Province.

PRESENTATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY
Livonia, Michigan

IMMACULATE HEART OF MARY
Buffalo, New York

MOTHER OF GOOD COUNSEL
Chicago, Illinois

IMMACULATE CONCEPTION OF THE BLESSED VRIGIN MARY
Lodi, New Jersey

OUR LADY OF THE SACRED HEART
Coraopolis, Pennsylvania

OUR LADY OF THE ANGELS
Enfield, Connecticut

ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY
Rio Rancho, New Mexico

HOLY NAME OF MARY
Mississauga, Ontario, Canada

   
This event is the culmination of more than ten years of prayer and planning, discussion and discernment about the future of the Felician mission in North America.
 
 
 

Felician Sisters Our Lady of Hope Province administration Sister Constance Marie Tomyl (Enfield, CT), Sister Nancy Marie Jamroz (Livonia, MI), Sister MaryAnne Olekszyk (Mississauga, Ontario Canada), Sister Mary Christopher Moore (Coraopolis, PA), Sister Mary Geralyn Mroczkowski (Chicago, IL), , Sister Judith Marie Blizzard (Lodi, NJ) and Sister Mary Jolene Jasinski (Buffalo, NY).

 
 

Felician Sisters Complete Historic Election

 

The eight separate provinces of the Felician Sisters of North America recently completed one of the final steps to merger with the election of a Provincial Minister and Council to lead the new single province. The historic election is the culmination of a decade of planning by the Felician Sisters throughout the US and Canada.

The elections for the new provincial minister, vicar, and six council members took place on Wednesday, April 22, following two days of meetings and prayer. Each of the current eight provinces submitted a slate of nominees, and fifty-four sisters, comprising electors, nominees and secretaries met in Plymouth, Michigan to make the final choice. Reverend Richard L. Conboy served as facilitator for the unprecedented voting process.

The provincial minister-elect is Sister Mary Christopher Moore (Coraopolis, PA), the vicar-elect is Sister Danat Marie Brysch (Rio Rancho, NM). Sister Nancy Marie Jamroz (Livonia, MI), Sister Constance Marie Tomyl (Enfield, CT), Sister Mary Geralyn Mroczkowski (Chicago, IL), Sister MaryAnne Olekszyk (Mississauga, Ontario, Canada), Sister Mary Jolene Jasinski (Buffalo, NY) and Sister Judith Marie Blizzard (Lodi, NJ) filled the remaining six council seats. 

Each one of the eight current North American provinces has one sister representing it on the new leadership team.

The Felician Sisters, formally known as the Congregation of the Sisters of Saint Felix of Cantalice, pursue multiple ministries across the North American continent, as well as in Europe, Africa and South America. Founded in 1855 by Blessed Mary Angela Truszkowska, the Congregation emulates her commitment to compassionate service, total availability, and concern for the salvation of all people. Felician Sisters can be found working with the underprivileged and within poor communities, as well as in schools, hospitals, parishes, and various other locations. They number approximately 900 and are noted for providing joyful service.

“For more than a century-and-a-half, the Felician Sisters have pursued the vision of Blessed Mary Angela to be ‘sister and servant to all’,” observed the Provincial Minister-elect, Sister Mary Christopher Moore.  “This new configuration will allow us to more effectively meet the needs of the times and to fulfill the mission of the Congregation which is to cooperate with Christ in the spiritual renewal of the world.

 
 
 

 

 

 

 

Dzięki łasce Boga, dnia 21 listopada 2009 roku osiem prowincji Ameryki Północnej Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo (Siostry Felicjanki) zostanie przekształconych wjedną, nową prowincję pod wezwaniem Matki Bożej Dobrej Nadziei. :

Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
Livonia, Michigan

Niepokalanego Serca Maryi
Buffalo, New York

Matki Bożej Dobrej Rady
Chicago, Illinois

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
Lodi, New Jersey

Matki Serca Jezusowego
Coraopolis, Pennsylvania

Matki Bożej Anielskiej
Enfield, Connecticut

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Rio Rancho, New Mexico

Najświętszego Imienia Maryi
Mississauga, Ontario, Kanada

   

 

 
 

Our Lady of Hope Provincial Leadership Team

 
 

Nowy zarząd Sióstr Felicjanek Prowincji Matki Bożej Dobrej Nadziei. Od lewej do prawej: Siostra Constance Marie Tomyl (Enfield, Connecticut), Siostra Nancy Marie Jamroz (Livonia, Michigan), Siostra MaryAnne Olekszyk (Mississauga, Ontario Kanada), Siostra Mary Christopher Moore (Coraopolis, Pennsylvania), Siostra Mary Geralyn Mroczkowski (Chicago, Illinois), Siostra Judith Marie Blizzard (Lodi, New Jersey) i Siostra Mary Jolene Jasinski (Buffalo, New York).

 

 

Siostry Felicjanki Końc Historyczne Wybory
 

Osiem prowincji Sióstr Felicjanek z Ameryki Północnej zakończyło w ostatnim czasie jeden z ostatnich etapów procesu połączenia się wybierając Przełożoną Prowincjalną i radę, która będzie przewodzić jednej, nowej prowincji. Historyczne wybory stanowią punkt kulminacyjny dziesięcioletnich planów i działań Sióstr Felicjanek wStanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Wybory nowej przełożonej prowincjalnej, wikarii oraz sześciu radnych odbyły się w środę, 22 kwietnia, po dwóch dniach przeznaczonych na spotkania i modlitwę. Każda z ośmiu prowincji przedstawiła swoją listę kandydatek ipięćdziesiąt cztery siostry, włączając wybierające, kandydatki i sekretarki, spotkało się w Plymouth, w stanie Michigan, aby dokonać ostatecznego wyboru. Ksiądz Richard L. Conboy służył jak facilitator w tym bezprecedensowym procesie wyborczym.

Siostrą prowincjalną elekt została Siostra Mary Christopher Moore (Coraopolis, Pennsylvania), a wikarią elekt Siostra Danat Marie Brysch (Rio Rancho, New Mexico). Siostra Nancy Marie Jamroz (Livonia, Michigan), Siostra Constance Marie Tomyl (Enfield, Connecticut), Siostra Mary Geralyn Mroczkowski (Chicago, Illinois), Siostra MaryAnne Olekszyk (Mississauga, Ontario, Kanada), Siostra Mary Jolene Jasinski (Buffalo, New York) iSiostra Judith Marie Blizzard (Lodi, New Jersey) objęły sześć miejsc radnych.

Każda z ośmiu aktualnych prowincji amerykańskich posiada jedną siostrę, która reprezentuje ją w nowym zarządzie.

Siostry Felicjanki, znane jako Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo, prowadzą różnorodne apostolaty na kontynencie Ameryki Północnej, a także w Europie, Afryce i w Ameryce Południowej. Zgromadzenie założone w1855 roku przez Błogosławioną Marię Angelę Truszkowską, oddaje się współczującej miłości i miłosierdziu, ofiarnej służbie i trosce o zbawienie wszystkich ludzi. Siostry Felicjanki, w liczbie około 900 w Ameryce Północnej, pracują wśród pokrzywdzonych i biednych, a także w szkołach, szpitalach, parafiach i w wielu innych miejscach. Wszędzie cenione są za radosną służbę.

Chociaż wybory zostały już przeprowadzone, instalacja rady odbędzie się 21 listopada 2009 roku, w 154 Rocznicę powstania Zgromadzenia.

 
 
 

 

   
 
 
 
By the grace of God, on November 21, 2009, the eight North American provinces of the Congregation of the Sisters of St. Felix of Cantalice (Felician Sisters) will be reconfigured into one new entity under the title of Our Lady of Hope Province.

PRESENTATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY
Livonia, Michigan

IMMACULATE HEART OF MARY
Buffalo, New York

MOTHER OF GOOD COUNSEL
Chicago, Illinois

IMMACULATE CONCEPTION OF THE BLESSED VRIGIN MARY
Lodi, New Jersey

OUR LADY OF THE SACRED HEART
Coraopolis, Pennsylvania

OUR LADY OF THE ANGLES
Enfield, Connecticut

ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY
Rio Rancho, New Mexico

HOLY NAME OF MARY
Mississauga, Ontario, Canada

   
 
 
 
Our Lady of Hope Provincial Leadership Team

 
 

Felician Sisters Our Lady of Hope Province administration-elect.  L to R: Sister Constance Marie Tomyl (Enfield, CT), Sister Nancy Marie Jamroz (Livonia, MI), Sister MaryAnne Olekszyk (Mississauga, Ontario Canada), Sister Mary Christopher Moore (Coraopolis, PA), Sister Mary Geralyn Mroczkowski (Chicago, IL), , Sister Judith Marie Blizzard (Lodi, NJ) and Sister Mary Jolene Jasinski (Buffalo, NY).

 
 
Felician Sisters Complete Historic Election
 

The eight separate provinces of the Felician Sisters of North America recently completed one of the final steps to merger with the election of a Provincial Minister and Council to lead the new single province. The historic election is the culmination of a decade of planning by the Felician Sisters throughout the US and Canada.

The elections for the new provincial minister, vicar, and six council members took place on Wednesday, April 22, following two days of meetings and prayer. Each of the current eight provinces submitted a slate of nominees, and fifty-four sisters, comprising electors, nominees and secretaries met in Plymouth, Michigan to make the final choice. Reverend Richard L. Conboy served as facilitator for the unprecedented voting process.

The provincial ministert is Sister Mary Christopher Moore (Coraopolis, PA), the vicar-elect is Sister Danat Marie Brysch (Rio Rancho, NM). Sister Nancy Marie Jamroz (Livonia, MI), Sister Constance Marie Tomyl (Enfield, CT), Sister Mary Geralyn Mroczkowski (Chicago, IL), Sister MaryAnne Olekszyk (Mississauga, Ontario, Canada), Sister Mary Jolene Jasinski (Buffalo, NY) and Sister Judith Marie Blizzard (Lodi, NJ) filled the remaining six council seats. 

Each one of the eight current North American provinces has one sister representing it on the new leadership team.

The Felician Sisters, formally known as the Congregation of the Sisters of Saint Felix of Cantalice, pursue multiple ministries across the North American continent, as well as in Europe, Africa and South America. Founded in 1855 by Blessed Mary Angela Truszkowska, the Congregation emulates her commitment to compassionate service, total availability, and concern for the salvation of all people. Felician Sisters can be found working with the underprivileged and within poor communities, as well as in schools, hospitals, parishes, and various other locations. They number approximately 900 and are noted for providing joyful service.

“For more than a century-and-a-half, the Felician Sisters have pursued the vision of Blessed Mary Angela to be ‘sister and servant to all’,” observed the Provincial Minister-elect, Sister Mary Christopher Moore.  “This new configuration will allow us to more effectively meet the needs of the times and to fulfill the mission of the Congregation which is to cooperate with Christ in the spiritual renewal of the world.